LINC00511 as a prognostic biomarker for human cancers: A systematic review and meta-analysis

Long intergenic non-coding RNA 00511 (LINC00511) is highly expressed in diverse cancers and has a correlation with poor clinical outcomes for cancer patients. In view of contradictory data among published data, we aim to evaluate the prognostic role of LINC00511 for cancer patients. | LINC00511 as a prognostic biomarker for human cancers A systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    79    2    01-03-2024
83    210    1    01-03-2024
54    279    6    01-03-2024
162    55    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.