Associations between nutritional factors and KRAS mutations in colorectal cancer: A systematic review

Between 30 and 50% of colon tumors have mutations in the Kirsten-ras (KRAS) gene, which have a large nutritional attributable risk. Despite its high frequency in colorectal cancer (CRC), data to support specific associations between KRAS mutations in CRC and diet are sparse. | Associations between nutritional factors and KRAS mutations in colorectal cancer A systematic review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    304    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.