Preoperative fibrinogen-to-albumin ratio, a potential prognostic factor for patients with stage IB-IIA cervical cancer

Previous studies have shown that fibrinogen-to-albumin ratio (FAR) is a novel prognostic immune biomarker in various diseases. In this study, we investigated the role of FAR in the prognosis of patients with stage IB-IIA cervical cancer (CC). | Preoperative fibrinogen-to-albumin ratio a potential prognostic factor for patients with stage IB-IIA cervical cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    345    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.