A panel of DNA methylation signature from peripheral blood may predict colorectal cancer susceptibility

Differential DNA methylation panel derived from peripheral blood could serve as biomarkers of CRC susceptibility. However, most of the previous studies utilized post-diagnostic blood DNA which may be markers of disease rather than susceptibility. | A panel of DNA methylation signature from peripheral blood may predict colorectal cancer susceptibility

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
96    108    5    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.