Albumin-bound paclitaxel and gemcitabine combination therapy in soft tissue sarcoma

The evidence that albumin-bound paclitaxel (nab-paclitaxel) is safe and efficacious for the treatment of many types of malignant tumors is continuously increasing. However, the evidence and clinical data of nabpaclitaxel and gemcitabine in metastatic soft tissue sarcoma (STS) treatment are rare. | Albumin-bound paclitaxel and gemcitabine combination therapy in soft tissue sarcoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.