Liquid-based cytology for the detection of cervical intraepithelial lesions in Jimma town, Ethiopia

Cervical cancer is the second leading type of female cancer in Ethiopia. Screening for cervical cancer is primarily conducted using visual inspection with 5% acetic acid (VIA). Liquid-based cytology (LBC) is not yet widely used in Ethiopia. | Liquid-based cytology for the detection of cervical intraepithelial lesions in Jimma town Ethiopia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.