Risk factors of metachronous brain metastasis in patients with EGFR-mutated advanced non-small cell lung cancer

NSCLC patients with EGFR mutation were at a higher incidence of developing brain metastasis (BM). Patients with BM are associated with high mortality. Reducing BM incidence becomes increasingly significant for NSCLC patients to achieve prolonged survival. | Risk factors of metachronous brain metastasis in patients with EGFR-mutated advanced non-small cell lung cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    704    5    16-06-2024
322    92    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.