Is thyroid excision mandatory with laryngectomy in carcinoma larynx

Advanced stage operable cancers of larynx are treated with total laryngectomy including thyroid resection in most of the cases, which may expose patient to hypothyroidism and hypoparathyroidism. The requirement of thyroidectomy during Total Laryngectomy is controversial. | Is thyroid excision mandatory with laryngectomy in carcinoma larynx

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    249    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.