Clinical characteristics of hyperprogressive disease in NSCLC after treatment with immune checkpoint inhibitor: A systematic review and meta-analysis

A number of studies have reported hyperprogressive disease (HPD) in non-small cell lung cancer (NSCLC) after treatment with immune checkpoint inhibitor (ICI). This study aimed to summarize the incidence and survival outcome of HPD in NSCLC and identify the clinicopathological features associated with HPD based on available eligible studies. | Clinical characteristics of hyperprogressive disease in NSCLC after treatment with immune checkpoint inhibitor A systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    30    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.