Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diets and breast cancer among women: A case control study

Studying entire dietary patterns is a promising alternative approach to overcome limitations of the single food or nutrient approach. We evaluated the relationship between the scores of 4 established Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet indexes and breast cancer risk among Iranian women. | Dietary Approaches to Stop Hypertension DASH diets and breast cancer among women A case control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    357    5    19-04-2024
284    73    3    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.