Multiple formin proteins participate in glioblastoma migration

The prognosis of glioblastoma remains poor, related to its diffuse spread within the brain. There is an ongoing search for molecular regulators of this particularly invasive behavior. One approach is to look for actin regulating proteins that might be targeted by future anti-cancer therapy. | Multiple formin proteins participate in glioblastoma migration

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.