Incidence, prevalence, mortality, and causes of death in Waldenström macroglobulinemia: A nationwide, population-based cohort study

The epidemiological features of Waldenström macroglobulinemia (WM) have seldom been investigated at a national level, particularly in East Asia. The goal of our study is to present the incidence, prevalence, mortality, survival with competing risks, and causes of death of patients with WM. | Incidence prevalence mortality and causes of death in Waldenström macroglobulinemia A nationwide population-based cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
373    81    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.