Clinical outcomes of transoral videolaryngoscopic surgery for hypopharyngeal and supraglottic cancer

Transoral videolaryngoscopic surgery (TOVS) was developed as a new distinct surgical procedure for hypopharyngeal cancer (HPC) and supraglottic cancer (SGC) staged at up to T3. However, long-term treatment outcomes of TOVS remain to be validated. | Clinical outcomes of transoral videolaryngoscopic surgery for hypopharyngeal and supraglottic cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    350    2    23-05-2024
169    72    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.