Development of a computer-tailored physical activity intervention for prostate and colorectal cancer patients and survivors: OncoActive

Cancer and cancer treatment coincide with substantial negative physical, psychological and psychosocial problems. Physical activity (PA) can positively affect the negative effects of cancer and cancer treatment and thereby increase quality of life in CPS. | Development of a computer-tailored physical activity intervention for prostate and colorectal cancer patients and survivors OncoActive

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    21    1    08-02-2023
61    14    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.