Dickkopf-4 is frequently overexpressed in epithelial ovarian carcinoma and promotes tumor invasion

Dickkopf-4 (DKK4), a member of DKK family, appears to be a divergent protein. It remained multibiological functions in carcinogenesis. The effect of DKK4 on the ovarian cancer cells remains unclear. This study detected the clinical significance of DKK4 in epithelial ovarian cancer (EOC) patients and its role in invasion. | Dickkopf-4 is frequently overexpressed in epithelial ovarian carcinoma and promotes tumor invasion

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    6    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.