Identifying global expression patterns and key regulators in epithelial to mesenchymal transition through multi-study integration

Epithelial to mesenchymal transition (EMT) is the process by which stationary epithelial cells transdifferentiate to mesenchymal cells with increased motility. EMT is integral in early stages of development and wound healing. | Identifying global expression patterns and key regulators in epithelial to mesenchymal transition through multi-study integration

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.