A rapid and quantitative method to detect human circulating tumor cells in a preclinical animal model

As cancer metastasis is the deadliest aspect of cancer, causing 90% of human deaths, evaluating the molecular mechanisms underlying this process is the major interest to those in the drug development field. | A rapid and quantitative method to detect human circulating tumor cells in a preclinical animal model

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.