MiRNome landscape analysis reveals a 30 miRNA core in retinoblastoma

MiRNAs exert their effect through a negative regulatory mechanism silencing expression upon hybridizing to their target mRNA, and have a prominent position in the control of many cellular processes including carcinogenesis. | MiRNome landscape analysis reveals a 30 miRNA core in retinoblastoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.