Regulation of early growth response 2 expression by secreted frizzled related protein 1

Secreted frizzled-related protein 1 (SFRP1) expression is down-regulated in a multitude of cancers, including breast cancer. Loss of Sfrp1 also exacerbates weight gain as well as inflammation. Additionally, loss of SFRP1 enhances TGF-β signaling and the downstream MAPK pathway. | Regulation of early growth response 2 expression by secreted frizzled related protein 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.