Inhibition of HDAC6 activity through interaction with RanBPM and its associated CTLH complex

Histone deacetylase 6 (HDAC6) is a microtubule-associated deacetylase that promotes many cellular processes that lead to cell transformation and tumour development. We previously documented an interaction between Ran-Binding Protein M (RanBPM) and HDAC6 and found that RanBPM expression inhibits HDAC6 activity. | Inhibition of HDAC6 activity through interaction with RanBPM and its associated CTLH complex

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.