The correlation between poor prognosis and increased yes-associated protein 1 expression in keratin 19 expressing hepatocellular carcinomas and cholangiocarcinomas

The Hippo pathway plays a vital role in liver regeneration and development by determining cellular lineage and regulating cell proliferation and apoptosis. In this study, we aimed to assess the role of the Hippo pathway in hepatic carcinogenesis and morphogenesis by examining Yes-associated protein 1 (YAP1) expression in the spectrum of hepatic carcinomas based on cellular lineage. | The correlation between poor prognosis and increased yes-associated protein 1 expression in keratin 19 expressing hepatocellular carcinomas and cholangiocarcinomas

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    5    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.