Within-class differences in cancer risk for sulfonylurea treatments in patients with type 2 diabetes (ZODIAC-55) – a study protocol

Patients with type 2 diabetes (T2D) are at increased risk for developing cancer. As approximately 8% of the world’s population is living with T2D, even a slight increase in cancer risk could result in an enormous impact on the number of persons developing cancer. | Within-class differences in cancer risk for sulfonylurea treatments in patients with type 2 diabetes ZODIAC-55 a study protocol

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.