Prognostic and predictive factors in patients with metastatic or recurrent cervical cancer treated with platinum-based chemotherapy

Recognizing resistance or susceptibility to the current standard cisplatin and paclitaxel treatment could improve therapeutic outcomes of metastatic or recurrent cervical cancer. | Prognostic and predictive factors in patients with metastatic or recurrent cervical cancer treated with platinum-based chemotherapy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.