Acute myeloid leukemia and pregnancy: Clinical experience from a single center and a review of the literature

Acute myeloid leukemia (AML) accounts for more than two thirds of leukemia during pregnancy and has an incidence of 1 in 75,000 to 100,000. Its clinical management remains a challenging therapeutic task both for patient and medical team, given to the therapy-attributable risks for mother and fetus and the connected counseling regarding pregnancy continuation. | Acute myeloid leukemia and pregnancy Clinical experience from a single center and a review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.