E3 ubiquitin ligase, RNF139, inhibits the progression of tongue cancer

Tongue cancer is still one of the leading causes of mortality around the world. Recently, the ubiquitin system has been established as a critical modulator of tumors. | E3 ubiquitin ligase RNF139 inhibits the progression of tongue cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
246    12    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.