The role of hormonal therapy in patients with relapsed high-grade ovarian carcinoma: A retrospective series of tamoxifen and letrozole

Hormonal therapy is used as a treatment option in high-grade ovarian carcinoma (HGOC), but the role and choice of treatment remains unclear. Agents used include tamoxifen and aromatase inhibitors. | The role of hormonal therapy in patients with relapsed high-grade ovarian carcinoma A retrospective series of tamoxifen and letrozole

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    18    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.