Targeting MCL-1 sensitizes human esophageal squamous cell carcinoma cells to cisplatin-induced apoptosis

Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is one of the most lethal malignancies in China and is an exceptionally drug-resistant tumor with a 5-year survival rate less than 15%. Cisplatin is the most commonly used conventional chemotherapeutic drug for the treatment of ESCC, but some patients have a poor response to cisplatin-based chemotherapy. | Targeting MCL-1 sensitizes human esophageal squamous cell carcinoma cells to cisplatin-induced apoptosis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    134    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.