A comprehensive overview on the surgical management of secondary lymphedema of the upper and lower extremities related to prior oncologic therapies

Secondary lymphedema of the upper and lower extremities related to prior oncologic therapies, including cancer surgeries, radiation therapy, and chemotherapy, is a major cause of long-term morbidity in cancer patients. | A comprehensive overview on the surgical management of secondary lymphedema of the upper and lower extremities related to prior oncologic therapies

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    76    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.