The effect of geriatric intervention in frail elderly patients receiving chemotherapy for colorectal cancer: A randomized trial (GERICO)

Better surgical techniques, chemotherapy and biological therapy have improved survival in patients with colorectal cancer (CRC), most markedly in younger patients. About half of patients over 70 years receive dose reductions or early treatment discontinuation of the planned adjuvant or first-line treatment due to side effects. | The effect of geriatric intervention in frail elderly patients receiving chemotherapy for colorectal cancer A randomized trial GERICO

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.