Precision oncology using a limited number of cells: Optimization of whole genome amplification products for sequencing applications

Sequencing analysis of circulating tumor cells (CTCs) enables “liquid biopsy” to guide precision oncology strategies. However, this requires low-template whole genome amplification (WGA) that is prone to errors and biases from uneven amplifications. | Precision oncology using a limited number of cells Optimization of whole genome amplification products for sequencing applications

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    54    4    08-12-2023
544    139    3    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.