Multiparametric magnetic resonance imaging in mucosal primary head and neck cancer: A prospective imaging biomarker study

Radical radiotherapy, with or without concomitant chemotherapy forms the mainstay of organ preservation approaches in mucosal primary head and neck cancer. Despite technical advances in cancer imaging and radiotherapy administration, a significant proportion of patients fail to achieve a complete response to treatment. | Multiparametric magnetic resonance imaging in mucosal primary head and neck cancer A prospective imaging biomarker study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    118    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.