Study protocol: Multi-parametric magnetic resonance imaging for therapeutic response prediction in rectal cancer

Response to neoadjuvant chemoradiotherapy (CRT) of rectal cancer is variable. Accurate imaging for prediction and early assessment of response would enable appropriate stratification of management to reduce treatment morbidity and improve therapeutic outcomes. | Study protocol Multi-parametric magnetic resonance imaging for therapeutic response prediction in rectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.