A multicenter survey of first-line treatment patterns and gene aberration test status of patients with unresectable Stage IIIB/IV nonsquamous non-small cell lung cancer in China (CTONG 1506)

In recent years, systemic chemotherapy and molecular targeted therapy have become standard firstline treatments for locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC). | A multicenter survey of first-line treatment patterns and gene aberration test status of patients with unresectable Stage IIIB IV nonsquamous non-small cell lung cancer in China CTONG 1506

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.