Methionyl-tRNA synthetase overexpression is associated with poor clinical outcomes in non-small cell lung cancer

Methionyl-tRNA synthetase (MRS) plays a critical role in initiating translation by transferring Met to the initiator tRNA (tRNAi Met) and protection against ROS-mediated damage, suggesting that its overexpression is related to cancer growth and drug resistance. | Methionyl-tRNA synthetase overexpression is associated with poor clinical outcomes in non-small cell lung cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    78    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.