CpG promoter methylation of the ALKBH3 alkylation repair gene in breast cancer

DNA repair of alkylation damage is defective in various cancers. This occurs through somatically acquired inactivation of the MGMT gene in various cancer types, including breast cancers. In addition to MGMT, the two E. coli AlkB homologs ALKBH2 and ALKBH3 have also been linked to direct reversal of alkylation damage. | CpG promoter methylation of the ALKBH3 alkylation repair gene in breast cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
432    1    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.