Long-term effects and psychological adjustment: Study protocol of a large register-based study on quality of life among survivors of hematological malignancies

Both incidence and survival rates of hematological cancers are increasing, leading to a growing number of survivors with specific late and long-term effects. However, relevant research in physical, psychological and social aspects of quality of life is scarce. | Long-term effects and psychological adjustment Study protocol of a large register-based study on quality of life among survivors of hematological malignancies

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.