A phase II randomized trial of Observation versus stereotactic ablative RadiatIon for OLigometastatic prostate CancEr (ORIOLE)

We describe a randomized, non-blinded Phase II interventional study to assess the safety and efficacy of stereotactic ablative radiotherapy (SABR) for hormone-sensitive oligometastatic prostate adenocarcinoma, and to describe the biology of the oligometastatic state using immunologic, cellular, molecular, and functional imaging correlates. | A phase II randomized trial of Observation versus stereotactic ablative RadiatIon for OLigometastatic prostate CancEr ORIOLE

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.