Tamoxifen reverses epithelial – mesenchymal transition by demethylating miR-200c in triple-negative breast cancer cells

Although the efficacy of tamoxifen (TAM) for breast cancer has been attributed to inducing cell cycle arrest and apoptosis by inhibiting estrogen receptor (ER) signaling, recent evidence indicates that TAM also possesses ER-independent antitumor activity through an unclear mechanism. | Tamoxifen reverses epithelial mesenchymal transition by demethylating miR-200c in triple-negative breast cancer cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.