Metformin and longevity (METAL): A window of opportunity study investigating the biological effects of metformin in localised prostate cancer

Metformin is a biguanide oral hypoglycaemic agent commonly used for the treatment of type 2 diabetes mellitus. In addition to its anti-diabetic effect, metformin has also been associated with a reduced risk of cancer incidence of a number of solid tumours, including prostate cancer (PCa). | Metformin and longevity METAL A window of opportunity study investigating the biological effects of metformin in localised prostate cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    36    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.