The effects of the location of cancer stem cell marker CD133 on the prognosis of hepatocellular carcinoma patients

CD133 (prominin-1) is widely believed to be a cancer stem cell marker in various solid tumor types, and CD133 has been correlated with tumor-initiating capacity. Recently, the nuclear location of CD133 expression in tumors has been discussed, but hepatocellular carcinoma (HCC) has not been included in these discussions. | The effects of the location of cancer stem cell marker CD133 on the prognosis of hepatocellular carcinoma patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.