Evolution of educational inequalities in site-specific cancer mortality among Belgian men between the 1990s and 2000s using a “fundamental cause” perspective

According to the “fundamental cause” theory, emerging knowledge on health-enhancing behaviours and technologies results in health disparities. This study aims to assess (trends in) educational inequalities in site-specific cancer mortality in Belgian men in the 1990s and the 2000s using this framework. | Evolution of educational inequalities in site-specific cancer mortality among Belgian men between the 1990s and 2000s using a fundamental cause perspective

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.