UDP-glucuronosyltransferases and biochemical recurrence in prostate cancer progression

Uridine 5′-diphosphate-glucuronosyltransferase 2B (UGT2B) genes code for enzymes that catalyze the clearance of testosterone, dihydrotestosterone (DHT), and DHT metabolites in the prostate basal and luminal tissue. | UDP-glucuronosyltransferases and biochemical recurrence in prostate cancer progression

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.