Risk stratification system to predict recurrence of intrahepatic cholangiocarcinoma after hepatic resection

Previous nomograms for intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) were conducted to predict overall survival, which could be influenced by various factors. Herein, we conducted our nomogram to predict recurrence of the tumor only after hepatic resection. | Risk stratification system to predict recurrence of intrahepatic cholangiocarcinoma after hepatic resection

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.