Chemoradiation in elderly esophageal cancer patients: Rationale and design of a phase I/II multicenter study (OSAGE)

The management of elderly patients with cancer is a therapeutic challenge and a public health problem. Definitive chemoradiotherapy (CRT) is an accepted standard treatment for patients with locally advanced esophageal cancer who cannot undergo surgery. | Chemoradiation in elderly esophageal cancer patients Rationale and design of a phase I II multicenter study OSAGE

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    70    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.