Real-life clinical practice results with vinflunine in patients with relapsed platinum-treated metastatic urothelial carcinoma: An Italian multicenter study (MOVIE-GOIRC 01–2014)

Vinflunine is the only chemotherapeutic agent shown to improve survival in platinum-refractory patients with metastatic transitional cell carcinoma of the urothelium (TCCU) in a phase III clinical trial, which led to product registration for this indication in Europe. | Real-life clinical practice results with vinflunine in patients with relapsed platinum-treated metastatic urothelial carcinoma An Italian multicenter study MOVIE-GOIRC 01 2014

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.