MALDI-TOF-MS analysis in discovery and identification of serum proteomic patterns of ovarian cancer

Due to high mortality and lack of efficient screening, new tools for ovarian cancer (OC) diagnosis are urgently needed. To broaden the knowledge on the pathological processes that occur during ovarian cancer tumorigenesis, protein-peptide profiling was proposed. | MALDI-TOF-MS analysis in discovery and identification of serum proteomic patterns of ovarian cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    151    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.