ALK-rearranged lung squamous cell carcinoma responding to alectinib: A case report and review of the literature

Although anaplastic lymphoma kinase (ALK) fusion genes are generally identified in lung adenocarcinoma patients, they are relatively rare in patients with squamous cell carcinoma (SqCC). | ALK-rearranged lung squamous cell carcinoma responding to alectinib A case report and review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.