High cancer mortality for US-born Latinos: Evidence from California and Texas

Latinos born in the US, 36 million, comprise 65% of all US Latinos. Yet their cancer experience is nearly always analyzed together with their foreign-born counterparts, 19 million, who constitute a steady influx of truly lower-risk populations from abroad. | High cancer mortality for US-born Latinos Evidence from California and Texas

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.