Rho kinase proteins display aberrant upregulation in vascular tumors and contribute to vascular tumor growth

The serine/threonine protein kinases ROCK1 and 2 are key RhoA-mediated regulators of cell shape and cytoskeletal dynamics. These proteins perform multiple functions in vascular endothelial cell physiology and are attractive targets for cancer therapy based on their roles as oncogenes and metastatic promoters. | Rho kinase proteins display aberrant upregulation in vascular tumors and contribute to vascular tumor growth

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    105    4    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.