Joint quantitative measurement of hTERT mRNA in both peripheral blood and circulating tumor cells of patients with nasopharyngeal carcinoma and its clinical significance

The study was aimed to quantitatively detect mRNA levels of the catalytic subunit of telomerase (hTERT) in both peripheral blood and circulating tumor cells (CTCs) of patients with nasopharyngeal carcinoma (NPC) and explore its significance in early diagnosis and treatment of NPC. | Joint quantitative measurement of hTERT mRNA in both peripheral blood and circulating tumor cells of patients with nasopharyngeal carcinoma and its clinical significance

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.